[ Ukrainian Transvestites Club ] - Óêðàèíñêèé Òðàíñâåñòèò Êëóá
,   ( | )  
: [ Ukrainian Transvestites Club ] - Óêðàèíñêèé Òðàíñâåñòèò Êëóá

[ Forum Ukraine Transvestit Club ] | Òðàíñ çîíà | Òðàíñ âñòðå÷è â ðåàëå
# T-äåâè÷íèê îò Àíàñòàñèè Äîìàíè 4-7 ôåâðàëÿ 2016
Ladynylon


Avatar
 òðàíññåêñóàëêà

Ìåñòíûé

: 3 352-122-829 http://anastasia-domani.com.ua/
23 2015, 11:28:05
Àíàñòàñèÿ Êðèñòåëü Äîìàíè ñíîâà çîâ¸ò â ãîñòè!
Ïåðâàÿ â 2016 ãîäó âñòðå÷à ïîäðóæåê ñîñòîèòñÿ â Êèåâå ñ 4 ïî 7 ôåâðàëÿ (÷åòâåðã-âîñêðåñåíüå).
Æäåì â ãîñòè âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé òðàíñãåíäåðíîãî ñîîáùåñòâà Óêðàèíû - êàê íîâåíüêèõ, òàê è ïîñòîÿííûõ ó÷àñòíèêîâ.
Âåñåëî è ñ ïîëüçîé îòäîõíåì, ñäåëàåì îðèãèíàëüíûå ôîòîãðàôèè è ïîñåòèì Ò-êëóáû, ïîîáùàåìñÿ è ïðîãóëÿåìñÿ âå÷åðíèì ôåâðàëüñêèì Êèåâîì.
Ñòðîãî ñîáëþäàåì êîíôèäåíöèàëüíîñòü, àíîíèìíîñòü êàæäîé ëè÷íîñòè! Âàøè ôîòî áåç ñîãëàñèÿ íå ïîÿâÿòñÿ â àëüáîìàõ ãðóïïû è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Êîîðäèíàòîð - Àíàñòàñèÿ Êðèñòåëü Äîìàíè, nastya-nylon@yandex.ru
Îôèöèàëüíàÿ ãðóïïà âñòðå÷è - https://vk.com/anastasiadomani2016
Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà - http://transgenders.in.ua


--------------------
Ìèëåäè Àíàñòàñèÿ-Åâà!
# 1 RE: T-äåâè÷íèê îò Àíàñòàñèè Äîìàíè 4-7 ôåâðàëÿ 2016
monic


Avatar
 

Ôîðóìñêèé ìàíüÿê

: 6
01 2016, 10:31:14
Ñïàñèáî îáÿçàòåëüíî áóäó. Ñ ïðàçäíèêàìè.smileysmileysmiley
: